ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Soulbreath.nl, Website van V.o.f. Soulbreath gevestigd te Molenstraat 20, 7551 DC , Hengelo met KVK nummer 56776489 is geldig vanaf 25 oktober 2014.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Soulbreath.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Soulbreath.nl worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Soulbreath.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Soulbreath.nl zijn vrijblijvend en Soulbreath.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Soulbreath.nl.
Soulbreath.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet kan worden geaccepteerd, deelt Soulbreath.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2.1. Betalen doet u eenvoudig en snel middels IDEAL, PAYPAL, SOFORT Banking of CREDIT CARD. Nadat uw betaling door ons is ontvangen zal uw order worden verwerkt en worden verzonden. In alle gevallen wordt de betaling afgehandeld door Mollie B.V.
3.2.2. Een betaling kan eventueel ook plaatsvinden d.m.v. een bankoverschrijving naar IBAN: NL04INGB0006878606 te name van Soulbreath. Zodra het bedrag van uw bestelling is bijgeschreven op de bankrekening van v.o.f. Soulbreath, is de overeenkomst tot stand gekomen en zal uw order z.s.m. worden verwerkt en worden verzonden.
3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Soulbreath.nl.

Artikel 4: Levering

4.1. De door Soulbreath.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3. De levering van downloads vindt plaats op het email adres dat tijdens de bestelling is ingegeven, dit moet echter een geldig email adres zijn.
4.4. De levering van de fysieke producten vindt plaats door PostNL. Mocht de verpakking beschadigd zijn heeft u het recht het pakket te weigeren en retour afzender sturen, mits deze wordt aangeboden door een PostNL medewerker. De kosten voor verzending bedragen 3,95 euro. Vanaf 75,- euro rekenen wij geen verzendkosten en is de verzending dus geheel gratis. Dit geldt voor Nederland, België en Duitsland.

Tijdens reguliere werkdagen streeft PostNL ernaar om uw bestelling binnen 24 uur aan u te leveren.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Soulbreath.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Soulbreath.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2. Soulbreath.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3. Wij leveren zowel merkproducten als merkloze producten. Wij leveren geen imitatie producten, alleen producten die geïnspireerd kunnen zijn op het design van bekende merken.

Artikel 7: Reclamaties en aansprakelijkheid

7.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Soulbreath.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
7.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Soulbreath.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde minus verzendkosten daarvan te restitueren.
7.3.1. Indien u een fysiek product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Soulbreath.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.3.2. Indien u een boeking heeft gemaakt voor een Yoga Retreat kan i.v.m. de diverse gemaakte kosten en deposito’s door Soulbreath.nl van boekingen bij derden geen restitutie worden verleend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld bij het betreffende Yoga Retreat op de website van Soulbreath.nl.
7.3.3 Bij boekingen voor Yoga Teacher Trainingen geldt hetzelfde als is beschreven in artikel 7.3.2. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij de betreffende Teacher Training op de website van Soulbreath.nl.
7.4. Soulbreath.nl zal er voor zorg dragen, nadat het geretourneerde product in goede staat is ontvangen, het volledige bedrag op een rekeningnummer terug te storten wat overeenstemt met de naam van de koper.
7.5. Soulbreath.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld bij onjuist gebruik van een product. U dient de producten te gebruiken waar zij voor bedoelt zijn. Voor breken van cd’s, snijden aan papier, dan wel enig ander letsel door onjuist gebruik van de door u bestelde producten, kan Soulbreath.nl niet aansprakelijk worden gesteld.
7.6. Soulbreath.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door Soulbreath.nl verstrekte adviezen en mogelijkerwijs ondervonden negatieve bijwerkingen van cursus materiaal van Soulbreath.nl. Tevens is Soulbreath.nl niet aansprakelijk voor het ontstaan van enig letsel na het volgen van Privé sessies, Yoga lessen, Yoga Retreats, Yoga Teacher Trainingen, Yoga Workshops, Online Yoga trainingen, Yoga Dvd’s en Soulbreath cd’s. Bij twijfel over de gezondheid en bij bestaande blessures dient ten alle tijden eerst een huisarts en/of fysiotherapeut geraadpleegd te worden of het volgen van Yoga verantwoord is.

Artikel 8: Garantie

8.1. Indien Soulbreath.nl producten aan de afnemer levert, is Soulbreath.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Soulbreath.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal indien van toepassing, altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Soulbreath.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Soulbreath.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

9.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Soulbreath.nl dan wel tussen Soulbreath.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Soulbreath.nl, is Soulbreath.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Soulbreath.nl.
9.2. Soulbreath.nl streeft erna zo snel mogelijk reactie te geven op enige communicatie, e-mail dan wel post communicatie. Soulbreath.nl kan de opgegeven reactie tijd niet garanderen.

Artikel 10: Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Soulbreath.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Soulbreath.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Soulbreath.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Soulbreath.nl is niet aansprakelijk aan schade die is ontstaan door onbehoorlijk gebruik van de geleverde producten.

Artikel 12: Toepasselijk Recht

12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.